Atrako koncesion

191 dt 22032007 për vendosjen e oponencës teknike shtetërore për projektet e ndërtimit të h/c, me koncesion vendimi nr 150 dt 22032007 për organizimin dhe funksionimin e agjencisë së trajtimit të koncesioneve ( atrako) vendim nr 87 dt 16012008 për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr 27 dt. Gjatë dekadës së fundit, termi ―koncesion‖ ka qenë gjerësisht i njohur dhe i komentuar në realitetin shqiptar publikë, ndërsa në ppp-të me koncesion risku transferohen tek sektori privat në të dyja rastet b) agjencia e trajtimit të koncesioneve (atrako) të fokusoje rolin e saj në hartimin e propozimeve të. Wp-content/ uploads/ 2016/ 10/ manual-per-perdoreusitpdf ky manual është botuar dhe shpërndarë në trajnimet e organizuara për përdorimin e tij udhëzues mbi procedurat për dhënien me koncesion/ ppp ' ky ëorkshop është organizuar me përfaqësues të 30 njësive të qeverisjes vendore manuali. Sa i takon koncesioneve/ppp, me ndryshimet e fundit të ligjit kompetencat e mësipërme i janë hequr app dhe i kanë kaluar atrako dhe ministrisë së ndryshime në vkm nr575 datë 10072013 “për miratimin e rregullave për vlerësimin dhe dhënien me koncesion/ppp”” jo mzhetts i pjesshëm 3-mujori i dytë 2017. Koncesion/ppp duket si modeli më i përshtatshëm për zbatimin e projektit” c) pika 2 shfuqizohet 5 pika 2, e nenit 9, riformulohet, si më poshtë vijon: “2 paraqitja e studimit të fizibilitetit bëhet sipas formularit standard, i cili hartohet nga njësia e trajtimit të koncesioneve/ppp (atrako) dhe publikohet në. 136, datë 14 3 2007 për përcaktimin e autoritetit kontraktues, për ndërtimin me koncesion, të hidrocentraleve langarica 1 dhe langarica 2 340, vendim i km nr 134, datë 14 150, datë 22 3 2007 për organizimin dhe funksionimin e agjencisë së trajtimit të koncesioneve (atrako) 356, vendim i km nr 152, datë 7.

Privatizimi i ndermarrjeve ✓ kontratat e prokurimit publik, te kryera ne baze te ligjit per prokurimet publike nr 7971/2005 ✓ kontratat e koncesionit, te kryera ne baze te ligjit nr 7973/1995 per koncesionet dhe pjesemarrja e sektorit privat ne sektorin publik ✓ forma te tjera si qeraja, uzufrukti ose modele te tjera mbi. 15 gusht 2016 monopoli tjetër i krijuar me koncesion është prodhimi i pasaportave dhe kartave të identitetit nga kompania aleat një institucion i quajtur atrako, (agjencia e trajtimit të koncesioneve), ka aktualisht detyrë ligjore të hartojë një listë me koncesione dhe ta publikojë atë, por deri tani nuk e ka bërë.

Për koncesionet vendim nr 575, datë 10072013 “për miratimin e rregullave për vlerësimin dhe dhënien me koncesion/partneritet publik privat” vendim nr 576, datë 10072013 “për miratimin e rregullave për identifikimin, vlerësimin dhe dhënien e koncesioneve për hidrocentralet” vendim nr 130, datë 12032014 “ për. 74 - deri në çfarë niveli duhet të japë me koncesion qeveria figura 31: numri i pasagjerëve në tia gjatë viteve në koncesion (në mijë) atrako agjencia e trajtimit të koncesioneve bbo blerje-ndërtim-operim ( ang buy-build-operate) be bashkimi evropian bei banka evropiane e investimeve. 575, datë 10072013 “për miratimin e rregullave për vlerësimin dhe dhënien me koncesion/partneritet publik privat”, i ndryshuar (më tej referuar si vkm 575) vendim i këshillit të ministrave nr 130, datë 12032014 “për kryerjen në mënyrë elektronike të procedurave konkurruese të koncesionit/partneritetit publik privat”.

Agjencia kombëtare e burimeve natyrore atrako agjencia e trajtimit të konҫensioneve është një njësi e themeluar në kuadër të ministrisë për zhvillimin ekonomik, turizmit, tregetisë dhe sipërmarrjes akpt agjencia të dhënat e raportuara nga akbn tregojnë se një numër i madh i hec dhënë me koncesion nuk. Titulli i kreut ii ndryshohet dhe zëvendësohet me “rregulla të veprimeve për dhënien me koncesion/partneritet publik privat” 2 neni 3 paraqitja e studimit të fizibilitetit bëhet sipas formularit standard, i cili hartohet nga njësia e trajtimit të koncesioneve/ppp (atrako) dhe publikohet në faqen zyrtare të saj” 6 në pikën 3.

Atrako koncesion

atrako koncesion -kërkesa zyrtare nga autoritetet kontraktuese, për përcaktimin e anëtarëve/ përfaqësuesve të agjencisë së trajtimit të koncesioneve në grupin e punës, për dhënien me koncesion/ ppp -caktimi i anëtarëve/ përfaqësuesit të atrako-s në procedurën e dhënies me koncesion / ppp -asistimi dhe konsultimi në të gjitha fazat.

14 korrik 2017 tenderi i kryer nga ministria e zhvillimit ekonomik, mbi dhënin me koncesion të zonës teknologjikë në spitallë të durrësit, përfundon në prokurori pas shpalljes së fituesit nga komisioni i vlerësimit të ofertave, kompania e renditur padrejtësisht e dyta në garë, ka kallëzuar në organin e akuzës, vendimin e.

  • Këto rregulla përcaktojnë veprimet përgatitore për dhënien e një kontrate me koncesion/partneritet publik privat, vlerësimin e pranueshmërisë, përmbajtjes dhe trajtimit të propozimeve të pakërkuara, si dhe procedurën dhe kriteret për vlerësimin dhe miratimin e projekteve të koncesionit/partneritetit publik privat që kërkojnë.

Në situatën e re të reformës territorial, ku njësitë e vetëqeverisjes vendore kanë më shumë funksione dhe kompetenca, workshopi ka qëllim të njohë administratën vendore me format e ndryshme të kontratave të partneritetit publik privat, dhe me procedurat ligjore të cilat duhen ndërmarrë për të dhënë me koncesion/ppp për. 25 projekteve koncesionare,te identifikuara dhe vleresuara te atrako kosto per njesi 840 mije leke • 40 paisje zyre dhenia me koncesion e 15 hec-ve te vegjel si dhe 10 koncesione ne fusha te tjera • skema per 25 projekte koncesionare te indentifikuara dhe te vleresuara, atrako kosto per njesi 104 milion leke.

Atrako koncesion
Rated 5/5 based on 36 review

2018.